Informacje

ogólne

INFORMACJE

OGÓLNE

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci

Informacja z dnia 31 marca 2023 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 01.04.2023 r.):

 

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Przeciętne zużycie energii elektrycznej w 2022 roku – pobierz

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci

Informacja z dnia 31 marca 2019 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 01.04.2019 r.) :

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej

Informujemy, że Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej bok@proene.pl.
Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych na bieżąco udziela nasze biuro (dane kontaktowe w zakładce Kontakt).

Informacja o wdrożeniu opłaty mocowej
od 1 stycznia 2021 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o., jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązany jest do pobierania opłaty mocowej
i przekazywania jej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami).

Oznacza to, że na Państwa fakturach za usługi dystrybucji pojawi się dodatkowy składnik „opłata mocowa„, uzależniony od rodzaju odbiorcy energii (gospodarstwa domowe lub pozostali odbiorcy).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, którego celem jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymywanie niezbędnych rezerw mocy
w systemie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem:  bok@proene.pl

Struktura paliw oraz informacja o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku przez Lewandpol Proenergia Sp. z o. o. oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Struktura paliw

Środki poprawy efektywności energetycznej:

-Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

 

-Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

 

-Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

 

-Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

 

-Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art.

Zakres informacji udzielanej odbiorcom

Informacja o możliwości instalacji licznika ze zdalnym odczytem

Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), umożliwia odbiorcy końcowemu w grupie taryfowej C11, przyłączonemu do sieci Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Zgodnie z limitem określonym w Prawie Energetycznym, Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. może zainstalować w danym roku kalendarzowym liczniki zdalnego odczytu na pisemny wniosek odbiorców, w nie więcej niż 0,1% punktów poboru energii przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi: 2 500 zł netto
Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Wniosek należy przesłać na adres email: bok@proene.pl

Dostępności mocy przyłączeniowej

Struktura paliw

Wskaźniki w dostarczaniu energii elektrycznej

Dostępności mocy przyłączeniowej

Struktura paliw

Wskaźniki w dostarczaniu energii elektrycznej.