Zmiana

Sprzedawcy

Zmiana

Sprzedawcy

Zmiana

Sprzedawcy

Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. została wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorem systemu dystrybucyjnego dla sieci położonych na terenie nieruchomości, na terenie której położone jest centrum handlowe Galeria Mazovia  w Płocku  od dnia 1 kwietnia 2012 r.

 

Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. informuje, że działając jako OSD nie jest bezpośrednim uczestnikiem rynku bilansującego (w zakresie przekazywania danych pomiarowych do OSP). W związku z tym proces bilansowania odbywa się za pośrednictwem OSD nadrzędnego (Energa-Operator S.A.). Sprzedawcy zamierzający realizować umowy sprzedaży na terenie działania Lewandpol Proenergia Sp. o.o. muszą mieć zawarte 2 generalne umowy dystrybucyjne: z Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. i Energa-Operator.

Zmiana

Sprzedawcy:

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 106/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwo energetyczne Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. zostało wyznaczone z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2019 r.do dnia 31 grudnia 2019 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o.

Generalna umowa Dystrybucji

Załączniki 1 – 6 Generalnej umowy dystrybucji

Lista Sprzedawców oraz Sprzedawców rezerwowych

Lista sprzedawców z Urzędu dla odbiorców typu Gospodarstwo domowe

Generalna umowa Dystrybucji

Załączniki 1 – 6 Generalnej umowy dystrybucji

Lista Sprzedawców oraz Sprzedawców rezerwowych

Informacja o sprzedawcy zobowiązanym

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.3.65.2023.MTo1 z dnia
23 października 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne Lewandpol Proenergia Sp. z o. o.  zostało wyznaczone z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Lewandpol Proenergia Sp. z o. o.

Informacja o sprzedawcy zobowiązanym:

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. została wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorem systemu dystrybucyjnego dla sieci położonych na terenie nieruchomości, na terenie której położone jest centrum handlowe Galeria Mazovia  w Płocku  od dnia 1 kwietnia 2012 r.

 

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. informuje, że działając jako OSD nie jest bezpośrednim uczestnikiem rynku bilansującego (w zakresie przekazywania danych pomiarowych do OSP). W związku z tym proces bilansowania odbywa się za pośrednictwem OSD nadrzędnego (Energa-Operator S.A.). Sprzedawcy zamierzający realizować umowy sprzedaży na terenie działania Lewandpol ProEnergia Sp. o.o. muszą mieć zawarte 2 generalne umowy dystrybucyjne: z Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. i Energa-Operator.

Sprzedaż rezerwowa

Warunki sprzedaży rezerwowej mają zastosowanie dla odbiorców / klientów którzy nie rozpoczęli/zakończyli procesu zmiany sprzedawcy (tj. Dystrybutor – operator systemu dystrybucyjnego, którym dla sieci energetycznej w Galerii Mazovia w Płocku jest Lewandpol Proenergia Sp. z o.o., nie otrzymał od żadnego podmiotu, będącego sprzedawcą energii elektrycznej zgłoszenia pozwalającego na skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy; Dystrybutor wstrzymał procedurę zmiany sprzedawcy na skutek niedochowania przez nowego sprzedawcę procedury zmiany sprzedawcy; Dystrybutor uzyskał informacje o zakończeniu okresu obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej i nie ma możliwości technicznych zmiany sprzedawcy na zgłoszenie innej umowy przez innego nowego sprzedawcę) bądź nie zaakceptowali złożonej przez Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. oferty sprzedaży energii elektrycznej, w szczególności oferty cenowej lub warunków umów. W tym przypadku taryfa dla sprzedaży rezerwowej obowiązuje od następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

 

Sprzedaż rezerwowa jest również realizowana na powyższych zasadach wobec odbiorców, dla których dotychczasowy ich sprzedawca zaprzestał z jakichkolwiek przyczyn sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy i którzy są przyłączeni do sieci Lewandpol Proenergia Sp. z o.o.

 

Sprzedaż rezerwowa realizowana jest w obszarze operatora systemu dystrybucyjnego Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. w oparciu o ceny dla sprzedaży rezerwowej.

Sprzedaż rezerwowa:

Warunki sprzedaży rezerwowej mają zastosowanie dla odbiorców / klientów którzy nie rozpoczęli/zakończyli procesu zmiany sprzedawcy (tj. Dystrybutor – operator systemu dystrybucyjnego, którym dla sieci energetycznej w Galerii Mazovia w Płocku jest Lewandpol Proenergia Sp. z o.o., nie otrzymał od żadnego podmiotu, będącego sprzedawcą energii elektrycznej zgłoszenia pozwalającego na skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy; Dystrybutor wstrzymał procedurę zmiany sprzedawcy na skutek niedochowania przez nowego sprzedawcę procedury zmiany sprzedawcy; Dystrybutor uzyskał informacje o zakończeniu okresu obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej i nie ma możliwości technicznych zmiany sprzedawcy na zgłoszenie innej umowy przez innego nowego sprzedawcę) bądź nie zaakceptowali złożonej przez Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. oferty sprzedaży energii elektrycznej, w szczególności oferty cenowej lub warunków umów. W tym przypadku taryfa dla sprzedaży rezerwowej obowiązuje od następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

 

Sprzedaż rezerwowa jest również realizowana na powyższych zasadach wobec odbiorców, dla których dotychczasowy ich sprzedawca zaprzestał z jakichkolwiek przyczyn sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy i którzy są przyłączeni do sieci Lewandpol Proenergia Sp. z o.o.

 

Sprzedaż rezerwowa realizowana jest w obszarze operatora systemu dystrybucyjnego Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. w oparciu o ceny dla sprzedaży rezerwowej.