Informacje

bieżące

Informacje bieżące

Informacje bieżące

Wniosek o laboratoryjne badanie licznika energii elektrycznej

Zlecenie sprawdzenia parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej

Cennik pozataryfowy

Zlecenie wykonania usług pozataryfowych

Renumeracja numerów PPE wg standardu GS1

Ustawa o cenach maksymalnych

przedłużona do 31 grudnia 2024 roku

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, okres stosowania cen maksymalnych wobec odbiorców uprawnionych został przedłużony na dalszy okres, tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Jednocześnie pragniemy wskazać, że Ustawa zmieniła definicję odbiorcy uprawnionego w zakresie rozumienie pojęć mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z nową definicją odbiorcą uprawnionym jest m. in. przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

 

Powyższa zmiana pociąga za sobą potrzebę ponownej weryfikacji przez wszystkich odbiorców z kategorii mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw, czy odbiorca uprawniony, który do 30 czerwca 2024 r. spełniał przesłanki uznania za mikroprzedsiębiorcę, małego albo średniego przedsiębiorcę, w dalszym ciągu spełnia przesłanki uznania za mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji obowiązującej od 1 lipca 2024 r. poprzez analizę kryteriów związanych z zatrudnieniem, rocznym obrotem, sumą bilansową oraz strukturą właścicielską, w celu określenia, czy przedsiębiorstwo ma status samodzielnego, partnerskiego lub powiązanego.

 

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej i można złożyć w następującej formie:

 

  • drogą pocztową na adres korespondencyjny: Al. Armii Ludowej 28, 00-609 Warszawa;
  • mailowo na adres bok@proene.pl

 

Oświadczenia oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresami:

 

Dotychczasowy wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego obowiązujący do 30 czerwca 2024 r:

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299

 

Wzór oświadczenia dotyczącego ceny maksymalnej na drugie półrocze 2024 r. nie został jeszcze opublikowany.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000859